AKREDITACE


 

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

Praha 21. ledna 2020 Č. j.: MZDR *MZDRX018RUWC* 32174/2019-4/VLP MZDRX018RUWC 

ROZHODNUTÍ 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní orgán příslušný k rozhodnutí o udělení, prodloužení nebo neudělení akreditace podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“), po posouzení žádosti níže uvedeného žadatele, podané dne 22.07.2019, rozhodlo podle ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 17 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb. a s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), takto: 

Ministerstvo zdravotnictví 

u d ě l u j e  a k r e d i t a c i 

žadateli: 

MUDr. JANA TRUCKOVÁ, s.r.o. 

Sídlo: U Nádraží 1295, Turnov PSČ: 511 01 Statutární orgán: MUDr. Jana Trucková Špetová, jednatel

na základě které lze dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb. provádět níže uvedenou část vlastního specializovaného výcviku konkrétně určeného vzdělávacího programu uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 2, Únor 2019 

pro specializační obor 

E N D O K R I N O L O G I E  A  D I A B E T O L O G I E 

Platnost akreditace: 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

Termín zahájení vzdělávacího programu: den nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

Počet školicích míst v příslušném oboru specializačního vzdělávání: max. 1 

Specifikace části vzdělávacího programu: 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců 

Část I. 2.3 

a) povinná odborná praxe v oboru endokrinologie a diabetologie 

  • endokrinologie a diabetologie – v délce 18 měsíců + 2 týdny 

z toho: 

  • endokrinologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní 
  • zdravotní péči s akreditací I. typu – v délce 9 měsíců + 1 týden z toho: 
  • nukleární medicína – pracoviště diagnostiky – v délce 1 týdne - diabetologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní 

zdravotní péči s akreditací I. typu – v délce 9 měsíců + 1 týden - vnitřní lékařství nebo dětské lékařství nebo endokrinologie a diabetologie nebo kardiologie nebo nefrologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči s akreditací I. typu – v délce 6 měsíců 

O d ů v o d n ě n í: 

Výše uvedený žadatel podal dne 22.07.2019 žádost o udělení akreditace k provádění vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku dle výše uvedeného vzdělávacího programu specializačního oboru endokrinologie a diabetologie. Na základě žadatelem předložených dokladů a závěrečného stanoviska akreditační komise ze dne 21.11.2019 (ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb.), Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o udělení akreditace na výše specifikovanou část vzdělávacího programu oboru endokrinologie a diabetologie uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 2, Únor 2019. 

 

P o u č e n í: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu rozklad u Ministerstva zdravotnictví prostřednictvím odboru vědy a lékařských povolání. Lhůta pro podání rozkladu činí podle ustanovení § 83 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 152 odst. 5 správního řádu 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. O rozkladu rozhoduje ministr zdravotnictví. Lhůta k podání rozkladu počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bylo toto rozhodnutí oznámeno. Rozhodnutí nabývá právní moci dnem po dni uplynutí lhůty pro podání rozkladu. Žadatel se může vzdát práva podat rozklad podle ustanovení § 81 odst. 2 správního řádu. V takovém případě rozhodnutí nabývá právní moci dnem, kdy bylo vzdání se práva podat rozklad doručeno Ministerstvu zdravotnictví. 

 

Adresát: 

MUDr. JANA TRUCKOVÁ, s.r.o. U Nádraží 1295 511 01 Turnov 

Za Ministerstvo zdravotnictví: 

Mgr. Zbyněk Podhrázký ředitel odboru vědy a lékařských povolání 

podepsáno elektronicky Elektronický podpis - 14.2.2020 Str. Certifikát Jméno: z autora  podpisu Mgr. Zbyněk Podhrázký 

Vydal:

PostSignum Qualified C... Platnost do : 28.8.2020 10:57:02-000 +02:00